Žiadne produkty v košíku.

Ochrana osobných údajov

Sme radi, že ste navštívili tieto webové stránky a teší nás Váš záujem. Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve  webových stránok cítili dobre. Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „ZnOOÚ“).

Od 25.5.2018 (vrátane) sú vaše osobnú údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018. 

Čo to znamená pre vás a vaše osobné údaje?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa vás, na základe ktorej ste určiteľný ako subjekt. Deje sa to v prípadoch, keď vás dokážeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad, meno, priezvisko, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu.

Je to napríklad identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, IP adresa a môžu nimi byť aj informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Ktoré údaje uchovávame?

Behom návštevy na stránkach zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetových služieb, taktiež zaznamenávame, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto údaje sú považované za osobný údaj, pretože ide o online identifikátor a preto s týmito údajmi nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Čo znamená pojem "Spracúvanie osobných údajov?"

Pod pojmom “Spracúvanie osobných údajov” rozumieme spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie a to bez ohľadu na to, či je to vykonávané automaticky s pomocou automatizovaných prostriedkov, alebo neautomatizovane.

Prečo spracovávame osobné údaje?

Prevádzkovateľ internetového portálu a zároveň prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov je: ……………………

K zberu osobných údajov dochádza na stránkach a podstránkach webu bajecnekvety.sk

Na tomto webe dochádza k zberu osobných údajov s pomocou rozličných mechanizmov a produktov (v online a offline podobe).

Formuláre uvedené na webstránkach:

 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ, tak aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ): na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov
 • e-mail: komunikácia so zákazníkmi o vybavení objednávky, doručenie objednávky,  doručenie dodatočných info od dodávateľa – právny základ pre spracovanie týchto osobných údajov je naplnenie zmluvy.
 • platobné údaje: jedná sa o technické zabezpečenie platby – právny základ je plnenie zmluvy, ktorá bola uzavretá online

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte práve byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: …………………….

Kontaktné osoby:

…………………………………………………………….

Potrebné zadať mail, meno atď

Aké práva ma používateľ web stránky?

 • právo na prístup
 • právo na opravu
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracovania
 • právo namietať proti spracovaniu
 • právo na prenos údajov
 • právo sťažovať sa dozornému orgánu
 • právo odobrať súhlas

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov, je  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudeme reagovať, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).